• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Bachelor 2015/2016

Enterprise Architecture

Type: Compulsory course (Business Informatics)
Area of studies: Business Informatics
Delivered by: Department of Information Systems and Digital Infrastructure Management
When: 2 year, 3, 4 module
Instructors: Julia Bilinkis (Stavenko), Dmitry Dumsky, Vladimir I. Grekul, Alexander Gromoff, Nikolay Kazantsev, Dmitry Kudishin, Yury V. Kupriyanov, Valery Vasilyevich Kuznetsov, Galina Levochkina, Alexander Fedorovich Morgunov, Ilya Naroditsky, Vladimir Samodurov, Alexandr Petrovich Serikov, Victor Alekseevich Shalaginov, Pavel Aliftinovich Tarasov, Anastasia Zueva
Language: Russian
ECTS credits: 8