• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Bachelor 2016/2017

Project Seminar

Area of studies: Infocommunication Technologies and Systems
When: 2 year, 1-4 module
Instructors: Daniil Bograchev, D.V. Bykov, Evgeny Ivashov, Alexey Kaperko, Aleksandr Vladimirovich Mamontov, Igor Nazarov, Sergey Potomskiy, Mikhail Tumanov, Vladimir A. Vetrov, Valery Vladimirovich Zhadnov
Language: Russian
ECTS credits: 5