• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Bachelor 2017/2018

Introductory Research Seminar

Area of studies: Applied Mathematics and Information Science
When: 2 year, 3 module
Instructors: Fuad T. Aleskerov, Dmitry I. Ignatov, Anton Konushin, Alexander Kozachinskiy, Stepan Kuznetsov, Ilya Makarov, Alexey L. Myachin, Dmitry Osipov, Aleksandr I. Panov, Vladimir V. Podolskii, Ivan Vitalyevich Puzyrevskiy, Anton Rodomanov, Alexander A Rubtsov, Sasha Shapoval, Andrey Ustyuzhanin, Dmitry Vetrov, Michael Vyalyi, Konstantin Yakovlev
Language: English
ECTS credits: 1
Contact hours: 16