• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Bachelor 2018/2019

Research Seminar "Economic Thinking"

Type: Compulsory course (Economics)
Area of studies: Economics
When: 1 year, 1, 2 module
Mode of studies: offline
Instructors: Leonid M. Grigoryev, Kanat Isakov, Karine Valeryevna Kuznetsova, Dmitry V. Levando, Denis V. Melnik, Yulia Orlova, Aleksey Y. Oshchepkov, Nikita Pavlov, Natalya Rakuta, Alexander Rubin, Victor Rudakov, Sergey Solntsev, Oleg A. Zamulin
Language: Russian
ECTS credits: 6
Contact hours: 64