• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
2017/2018

Introduction to Urban Planning Regulations

Type: Minor
When: 3, 4 module
Instructors: Oleg Baevskiy, Anton Gorodnichev, Nadezhda Khort, Egor Kotov, Ivan Medvedev, Roman Popov, Mariya Safarova, Marina Sapunova, Tatyana Shvareva, Vitaly Stadnikov, Edward Trutnev
Language: Russian
ECTS credits: 5