• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
2015/2016

Data Analysis

When: 3, 4 module
Instructors: Dmitry I. Ignatov, Yury Kashnitsky, Anna V. Kozlova, Aleksandr I. Panov, Sergey Y. Papulin, Andrew Parinov, Andrey Shestakoff, Evgeny Sokolov, Kirill Struminsky, Alexey Umnov, Elvira Zinnurova
Language: Russian
ECTS credits: 5