• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
2015/2016

Introduction to Programming

When: 1, 2 module
Instructors: Sergey Bartunov, Yury Kashnitsky, Sergey Kutylev, Aleksandr I. Panov, Sergey Y. Papulin, Andrew Parinov, Tamara Voznesenskaya, Rostislav Yavorskiy, Elvira Zinnurova
Language: Russian
ECTS credits: 5