• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Investment cooperation as a development factor of mutual trade of Spain and Latin American countries

New publication of E. Ya. Ostrovskaya, Associate Professor, leading academic of the International Trade Policy Master’s program and Evgeny Tsarik, 1-st year Master’s student.

Academic journal "Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya" published an article "Investicionnoe sotrudnichestvo kak faktor razvitiya vzaimnoj torgovli Ispanii so stranami Latinskoj Ameriki" (Investment cooperation as a development factor of mutual trade of Spain and Latin American countries, in Russian) prepared in co-authorship by 1-st year Master’s student E. Tsarik and academic of the program, Associate Professor E. Ya. Ostrovskaya.

Full bibliographic data of the publication: Ostrovskaya E.Ya., Tarik E. V. Investicionnoe sotrudnichestvo kak faktor razvitiya vzaimnoj torgovli Ispanii so stranami Latinskoj Ameriki // Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya . – 2018. – v. 1. – №. 12. – p. 117-128.