• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

In Memoriam

 

Evgeny Armensky

19232014

 
 

Kenneth Arrow

1921—2017

 
 

Kakha Bendukidze

1956—2014

 
 

Eugene Chumachenko

1951—2015

 
 

Mikhail T. Demenkov

1937—2014

 
 

Eduard Dneprov

1936—2015

 
 

Natalya Drantusova

1971—2013

 
     

Oleg A. Eismont

19442012 

 
 

Emil B. Ershov

1933—2014

 
 

Igor P. Faminsky

1935—2010

 
 

Yegor T. Gaidar

1956—2009

 
 

Yury I. Galay

1945—2012

 
 

Vladimir Gerchikov

1938—2007

 
 

James Gillies

1924—2015

 
 

Vyacheslav L. Glazychev

1940—2012

 
 

Alexander G. Granberg

1936—2010

 
  

Vladimir P. Gutnik

1954—2009

 
 

Kirill D. Gutterman

19352012 

 
 

Vladimir I. Guvakov

1939—2011

 
 

Galina V. Ivanchenko

1965—2009

 
 

Ivan D. Ivanov

1934—2012

 
 

Alexander G. Kalpin

1931—2012 

 
 

Igor Y. Kiselyev

1932—2005 

 
 

Evgeny Kniazev

1955—2013

 
 

Igor S. Kon

1928—2011

 
 

Sergey V. Kortunov

1956—2010

 
 

Alexander O. Kryshtanovsky   

1955—2005

 
 

Nikolay I. Kuznetsov

1926—2008

 
 

Mikhail V. Malyutin

1955—2009

 
 

Vladimir Y. Mikhelson

1933—2011

 
 

Vsevolod L. Oleandrov

19302012 

 
 

Anatoly A. Pinsky

1956—2006

 
 

Alexander P. Pochinok

1958—2014

 
 

Andrei V. Poletayev

1952—2010

 
 

Natalya A. Proskuryakova

1946—2012

 
 

Pavel V. Romanov

1964—2014

 
 

Mikhail A. Rozov

1930—2011  

 
 


Evgeny F. Saburov

1946—2009

 
 Dmitry Semyonov
1986—2017
Obituary
 

 

Yuri V. Sharaev

1961—2007

 
 

 

Mark Z. Shkundin

1946—2010 

 
 

Vitaly V. Shlykov

1934—2011 

 
 

Alexander A. Susokolov

1949—2011

 
 

Alexander E. Tsygaryev 

1957—2013

 
 

Elena V. Tyuryukanova

1959—2012

 
 

Anatoly I. Utkin

1944—2010

 
Leonid S. Vasilyev 

Leonid S. Vasilyev

1930—2016

 

Nikolay N. Vukolov

19452011

 
 

Aleksandr Vysokovsky

1948—2014


Obituary 
 

Vladimir A. Yadov

1929—2015

 
 

Vladimir S. Zanadvorov 

1947—2004

 
 

Vladimir P. Zinchenko

1931—2014

 
 

Alfred E. Zhalinsky 

1932—2012

 
 

Evgeny V. Zhelobodko

1973—2013